PRIJAVA

Izpolnite vse potrebne podatke v prijavnici. Priložite fotokopijo osebnega dokumenta, s katerim dokazujete
starost in fotokopijo potrdila o vplačilu kotizacije.

Prijavnico in dokazila pošljite na naslov:
Glasbena šola Krško
Kolodvorska 2, 8270 Krško, Slovenija
Rok prijave je 11. marec 2011 (datum žiga).

Prijave, prispele po tem datumu, bo obravnavala žirija.Na prijavi naveden izbor skladb je dokončen.
Naknadne spremembe programa ne bodo upoštevane. Skladbe po izbiri lahko kandidat izvede na drugem
inštrumentu iz družine svojega inštrumenta – oboisti na angleški rog ali oboo d‘amore, fagotisti na
kontrafagot.Kandidat lahko tekmuje v višji starostni kategoriji. Tekmovalci bodo razvrščeni po abecedi,
začetna črka bo izžrebana
.

Organizator bo urnik tekmovanja najkasneje 7 dni pred tekmovanjem objavil na spletnih straneh:
www.off-play-on.si in www.gs-krsko.si


Kandidati se o urniku svojega nastopa informirajo sami, preko spletne strani, ali kontaktirajo z organizatorjem.
Kandidatov posamezno ne bomo obveščali o urniku.Tekmovalci so se ob prihodu dolžni identificirati z
veljavnim osebnim dokumentom. V primeru opravičljive zamude, bo komisija tekmovalcu dodelila naknaden
termin, vendar le v primeru, če njegova kategorija še ni končana.

Tekmovalci so dolžni najmanj eno uro pred pričetkom tekmovanja svoje kategorije predložiti 4 fotokopije
klavirskih partov (pri komornih skupinah partitur) za člane komisije. Kopije lahko tudi predhodno pošljejo na
naslov Glasbene šole Krško.

Vse stroške nastanitve in potovanja krijejo tekmovalci sami.
Za nastanitev priporočamo:
Hotel City Krško
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, Slovenija
Telefon: +386 7 488 03 33, +386 7 492 18 40
Telefaks: +386 7 488 03 13
e-pošta: info@city-hotel.si
http:// www.city-hotel.si/

Član komisije, ki je v sorodstvenem razmerju s kandidatom, ali je bil v zadnjih dveh letih njegov mentor,
kandidata ne ocenjuje. Komisija ima v posebnih okoliščinah pravico tekmovalca prekiniti ali zahtevati
ponovitev izvedbe.

Prekine ga lahko tudi, če znatno prekorači predpisano trajanje programa.Koncert
nagrajencev tekmovanja bo v nedeljo, 10. aprila 2011, ob 19. uri, v dvorani Glasbene šole Krško.

Takrat bodo podeljene tudi nagrade. Zaželeno je, da se koncerta udeležijo vsi tekmovalci.
Organizator udeležencem in njihovim spremljevalcem v času tekmovanja ne odgovarja za
morebitno tveganje v zvezi s kakršnimi koli poškodbami, krajami ipd.Tekmovalec se s prijavo obveže,
da je seznanjen s pravili tekmovanja in je pripravljen sprejeti določene spremembe, ki bi jih organizator
ali strokovna komisija v izrednih primerih sprejela. Organizator si pridržuje pravice za morebitne
audio ali video posnetke in ni tekmovalcem dolžan izplačati nikakršnega nadomestila.